Jesteś tutaj: SzkołaGeometria płaska
◀ Geometria analityczna

Geometria płaska

Definicje różnych pojęć geometrycznych
 • Czworokąt - wielokąt, który ma cztery boki. Suma kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta jest równa 360 stopni.
 • Dwusieczna kąta - półprosta, o początku w wierzchołku kąta, która dzieli ten kąt na dwa kąty przystające.
 • Kąt dopisany do okręgu w punkcie A - kąt wypukły zawarty między zadaną cięciwą poprowadzoną z punktu A na okręgu, a styczną do tego okręgu przechodzącą przez punkt A.
 • Kąty dopełniające - dwa kąty których suma miar jest równa 90°.
 • Kąt ostry - każdy kąt, który jest mniejszy od kąta prostego. Miara kąta ostrego jest większa od 0° i mniejsza od 90°.
 • Kąt prosty - kąt o mierze 90°.
 • Kąty przyległe - dwa kąty, na które dowolna półprosta wychodząca z wierzchołka kąta półpełnego dzieli ten kąt. Suma miar kątów przyległych jest równa 180°.
 • Kąt rozwarty - każdy kąt wypukły, który jest większy od kąta prostego i jednocześnie mniejsza od kąta półpełnego. Miara kąta rozwartego jest zawarta w przedziale (90°, 180°).
 • Kąty wierzchołkowe - dwa kąty utworzone przez dwie przecinające się proste nie będące kątami przyległymi.
 • Kąt wklęsły - kąt którego miara jest większa od 180° i jednocześnie mniejsza od 360°.
 • Kąt wypukły - kąt którego miara jest mniejsza lub równa 180°
 • Odcinek - część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami, włącznie z tymi punktami.
 • Oś symetrii - prosta, względem której figura jest do siebie osiowo symetryczna. Oś symetrii dzieli figurę na dwie przystające części.
 • Półprosta - figura geometryczna składająca się z punktów prostej leżących po jednej stronie punktu prostej, który jest początkiem danej półprostej.
 • Prosta - pojecie pierwotne w geometrii. Przez dwa punkty może przechodzić tylko jedna linia prosta. Proste zazwyczaj oznacza się małymi literami alfabetu (a, b, c).
 • Punkt - pojecie pierwotne w geometrii (najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny). Punkty zazwyczaj oznacza się wielkimi literami alfabetu (A, B, C).
 • Symetralna odcinka - prosta prostopadła do danego odcinka i przechodząca przez jego środek.
 • Środek symetrii figury - to punkt, względem którego ta figura jest do siebie środkowo symetryczna. Figura obrócona o 180 stopni wokół swojego środka symetrii nałoży się na siebie.
 • Środkowa trókąta - odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.
 • Trójkąt - wielokąt, który ma trzy boki. Suma kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest równa 180 stopni.
 • Wielokąt foremny - wielokąt wypukły, który ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty równej miary.