Procent składany - kapitalizacja odsetek

Drukuj
Kapitalizację odsetek obliczamy ze wzoru: \[K_n = K\cdot \left(1+\frac{p}{100\cdot k}\right)^{n\cdot k}\] gdzie:
\(K\) - kapitał początkowy
\(n\) - liczba lat oszczędzania
\(p\) - oprocentowanie w skali roku (np. gdy mamy \(3\%\) w skali roku, to \(p=3\))
\(k\) - liczba kapitalizacji w ciągu roku (np. przy kapitalizacji miesięcznej mamy \(k=12)\)
\(K_n\) - kapitał zgromadzony po \(n\) latach oszczędzania
Pan Nowak wpłacił do banku \(k\) zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi \(4\%\) w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po \(6\) latach oszczędzania Pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę:
A.\( k(1+0{,}02)^{12} \)
B.\( k(1+0{,}04)^{12} \)
C.\( k(1+0{,}02)^6 \)
D.\( k(1+0{,}4)^6 \)
A
Kwotę \(10000\) zł wpłacamy do banku na \(4\) lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi \(3\%\). Po \(4\) latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
A.\( 10000\cdot (1{,}0075)^4 \)
B.\( 10000\cdot (1{,}03)^4 \)
C.\( 10000\cdot (1{,}03)^{16} \)
D.\( 10000\cdot (1{,}0075)^{16} \)
D
Na lokacie złożono \(1000\) zł przy rocznej stopie procentowej \(p\%\) (procent składany). Odsetki naliczane są co kwartał. Po upływie roku wielkość kapitału na lokacie będzie równa
A.\( 1000\left( 1+\frac{4p}{100} \right) \)
B.\( 1000\left( 1+\frac{p}{100} \right)^4 \)
C.\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right) \)
D.\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right)^4 \)
D
Pan Jan złożył do banku \(2500\) zł na cztery lata na procent składany. Jaką kwotę będzie miał na koncie po tym okresie, jeżeli oprocentowanie w banku wynosi \(10\%\) w skali roku, a odsetki kapitalizuje się:
a)
po roku
b)
po \(6\) miesiącach
c)
po \(3\) miesiącach
Przy rozwiązaniu należy uwzględnić \(20\%\) podatek od odsetek.
Kwotę \(1000\) zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości \(4\%\) w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości \(19\%\). Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa
A.\( 1000\cdot \left ( 1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right ) \)
B.\( 1000\cdot \left ( 1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right ) \)
C.\( 1000\cdot \left ( 1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right ) \)
D.\( 1000\cdot \left ( 1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right ) \)
A
Nominalna stopa oprocentowania lokaty wynosi \(3\%\) w stosunku rocznym (bez uwzględnienia podatku). Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego kolejnego okresu czteromiesięcznego. Oblicz, jaką kwotę wpłacono na tę lokatę, jeśli na koniec ośmiu miesięcy oszczędzania na rachunku lokaty było o \(916{,}56\) zł więcej niż przy jej otwarciu.
\(45600\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie