Różne zadania ze statystyki

Przeprowadzono sondę uliczną, zadając pytanie: "Ile razy byłeś w kinie w ciągu ostatniego miesiąca?". Wyniki sondażu przedstawiono na diagramie poniżej. wykres
  • Jaki procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
  • Jaka jest mediana wyjść do kina? Wskaż modę.
  • Ile wynosi średnia liczba wyjść do kina.
  • Oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Rozwiązanie PDF (w powyższym pdf-ie jest błąd w pierwszej linijce podpunktu b) - moda wynosi 3, a nie 14).
Właściciel tatrzańskiego pensjonatu Giewont przeprowadził wśród 20 losowo wybranych gości sondaż, badając zadowolenie wczasowiczów w trzech kategoriach: standard pokoju - S, wyżywienie - W, oraz atrakcyjność programu sportowego - A. Każda z badanych osób oceniała pensjonat w każdej z wymienionych kategorii, przyznając liczbę całkowitą punktów 1-10. Następnie właściciel obliczył średnią ważoną z następujących liczb:
XS - średniej liczby punktów w kategorii S (z wagą 2)
XW - średniej liczby punktów w kategorii W (z wagą 3)
XA - średniej liczby punktów w kategorii A (z wagą 3)
Pensjonat uzyskał ocenę końcową równą 7,04. Oblicz ile wynosiła średnia liczba punktów w kategorii A, jeśli ocena pensjonatu w dwóch pozostałych kategoriach przedstawiała się następująco: wykres
Rozwiązanie PDF
Średnia arytmetyczna trzech liczb a, b, c jest równa 2. Wariancja tych liczb wynosi 3. Oblicz sumę kwadratów liczb a, b i c.
Rozwiązanie PDF
W pewnej firmie średnia płaca pracowników produkujących wynosi 2819 zł, zaś średnia płaca pozostałych pracowników tej firmy wynosi 2483 zł. Średnia płaca wszystkich pracowników firmy jest równa 2723 zł. Oblicz, jaki procent pracowników produkcyjnych stanowią pozostali pracownicy tej firmy.
Rozwiązanie PDF
W I semestrze z matematyki Maciek otrzymał 15 ocen, z których wszystkie to bardzo dobre i dostateczne. Oblicz ile piątek ma Maciek, jeśli trójek ma więcej, a wariancja jego ocen wynosi 0,96.
Rozwiązanie PDF
Tematy nadrzędne i sąsiednie