Matura

Pewniaki do matury 2024

Pewniaki do matury 2024!
Strona zawiera typy zadań, które mają największą szansę pojawić się na maturze podstawowej w nowej formule (od 2023 roku).
Wybrane typy zadań stanowią ok 75% punktów do zdobycia na maturze.
Jak wybrałem pewniaki?
Pewniaki to są typy zadań, które pojawiły się przynajmniej na 3 z 4 ostatnich oficjalnych arkuszy CKE (maj 2023, czerwiec 2023, sierpień 2023, grudzień 2023).
Pełną wiedzę niezbędną do zdania matury na 100% znajdziesz w kursie do nowej matury podstawowej.
Szybka nawigacja do zadania numer: 10 20 30 40 50 60 70 .

Typ I - zadanie z potęg i pierwiastków [1 punkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\sqrt[3]{-\frac{27}{16}}\cdot \sqrt[3]{2}\) jest równa
A.\( \left(-\frac{3}{2}\right) \)
B.\( \frac{3}{2} \)
C.\( \frac{2}{3} \)
D.\( \left(-\frac{2}{3}\right) \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(3\sqrt{45}-\sqrt{20}\) jest równa
A.\( (7\cdot 5)^{\frac{1}{2}} \)
B.\( 5^{\frac{1}{2}} \)
C.\( 7 \)
D.\( 7\cdot 5^{\frac{1}{2}} \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\left(3^{-2,4}\cdot 3^{\Large{\frac{2}{5}}}\right)^{\Large{\frac{1}{2}}}\) jest równa
A.\( \sqrt{3} \)
B.\( \frac{\sqrt{3}}{3} \)
C.\( \frac{1}{3} \)
D.\( 0{,}3 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \(\frac{3^{-1}}{\left(-\frac{1}{9}\right)^{-2}}\cdot 81\) jest równa
A.\( \frac{1}{3} \)
B.\( \left(-\frac{1}{3}\right) \)
C.\( 3 \)
D.\( (-3) \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej \(x\) iloczyn \(\sqrt{x}\cdot \sqrt[3]{x}\cdot \sqrt[6]{x}\) jest równy
A.\( x \)
B.\( \sqrt[10]{x} \)
C.\( \sqrt[18]{x} \)
D.\( x^2 \)
A

Typ II - logarytmy [1 punkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log_927+\log_93\) jest równa
A.\( 81 \)
B.\( 9 \)
C.\( 4 \)
D.\( 2 \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log_2\frac{1}{8} + \log_2 4\) jest równa
A.\( (-1) \)
B.\( \frac{1}{2} \)
C.\( 2 \)
D.\( 5 \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log_296-\log_23\) jest równa
A.\( \log_293 \)
B.\( \log_230 \)
C.\( 4 \)
D.\( 5 \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log_{25}1-\frac{1}{2}\log_{25}5\) jest równa
A.\( \left(-\frac{1}{4}\right) \)
B.\( \left(-\frac{1}{2}\right) \)
C.\( \frac{1}{4} \)
D.\( \frac{1}{2} \)
A

Typ III - nierówności z wartością bezwzględną [1 punkt]

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności
A.\( |x-3{,}5|\ge 1{,}5 \)
B.\( |x-1{,}5|\ge 3{,}5 \)
C.\( |x-3{,}5|\le 1{,}5 \)
D.\( |x-1{,}5|\le 3{,}5 \)
B
Dana jest nierówność \[|x - 5| \lt 2\]
Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
D
Na osi liczbowej zaznaczono przedział.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności
A.\( |x-2|\lt 5 \)
B.\( |x-5|\lt 2 \)
C.\( |x-2|\gt 5 \)
D.\( |x-5|\gt 2 \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność \(|x + 5| \lt 15\) jest
A.\( 9 \)
B.\( 10 \)
C.\( 20 \)
D.\( 21 \)
A

Typ IV - wzory skróconego mnożenia [1 punkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \((1+\sqrt{5})^2-(1-\sqrt{5})^2\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( (-10) \)
C.\( 4\sqrt{5} \)
D.\( 2+2\sqrt{5} \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \((2-\sqrt{3})^2-(\sqrt{3}-2)^2\) jest równa
A.\( (-2\sqrt{3}) \)
B.\( 0 \)
C.\( 6 \)
D.\( 8\sqrt{3} \)
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) wyrażenie \((2a-3)^2-(2a+3)^2\) jest równe
A.\( -24a \)
B.\( 0 \)
C.\( 18 \)
D.\( 16a^2-24a \)
A

Typ V - Równania i wyrażenia wymierne [1-2 punkty]

Jedno albo dwa zadania polegające na uproszczeniu wyrażenia wymiernego, określeniu dziedziny tego wyrażenia i rozwiązania równania danego w postaci iloczynowej.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jednym z rozwiązań równania \(\sqrt{3}(x^2-2)(x+3)=0\) jest liczba
A.\( 3 \)
B.\( 2 \)
C.\( \sqrt{3} \)
D.\( \sqrt{2} \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie \(\frac{(x+1)(x-1)^2}{(x-1)(x+1)^2}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych
A.nie ma rozwiązania.
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( -1 \).
C.ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( 1 \).
D.ma dokładnie dwa rozwiązania: \( -1 \) oraz \(1\).
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie \(\frac{(x^2-3x)(x+2)}{x^2-4}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie
A.jedno rozwiązanie.
B.dwa rozwiązania.
C.trzy rozwiązania.
D.cztery rozwiązania.
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie \(\frac{(x^2-3x)(x^2+1)}{x^2-25}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie
A.jedno rozwiązanie.
B.dwa rozwiązania.
C.trzy rozwiązania.
D.cztery rozwiązania.
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) różnej od \(0\) i \(2\) wyrażenie \(\frac{x^2+x}{(x-2)^2}\cdot \frac{x-2}{x}\) jest równe
A.\( \frac{x^2+1}{x-2} \)
B.\( \frac{x+1}{2} \)
C.\( \frac{x^2}{(x-2)^2} \)
D.\( \frac{x+1}{x-2} \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(x\) różnej od \((-3)\) i \((-2)\) wartość wyrażenia \(\frac{x+3}{x^2+4x+4}\cdot \frac{x^2+2x}{2x+6}\) jest równa wartości wyrażenia
A.\( \frac{x}{2} \)
B.\( \frac{x}{4} \)
C.\( \frac{x}{2x+4} \)
D.\( \frac{x^3+3x^2}{6x^2+24x+24} \)
C

Typ VI - Zadania dowodowe na podzielność i resztę z dzielenia [2 punkty]

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \((2n+1)^2-1\) jest podzielna przez \(8\).
Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej \(k\) reszta z dzielenia liczby \(49k^2+7k-2\) przez \(7\) jest równa \(5\).
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \(3n^3+18n^2+15n\) jest podzielna przez \(6\).
Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej \(n\) liczba \(3n^2+4n+1\) jest podzielna przez \(4\).

Typ VII - Równania trzeciego stopnia [3 punkty]

Rozwiąż równanie \[3x^3-2x^2-12x+8=0\]
\(x=\frac{2}{3}\) lub \(x=-2\) lub \(x=2\)
Rozwiąż równanie \[x^3+4x^2-9x-36=0\] Zapisz obliczenia.
\(x=-4\) lub \(x=-3\) lub \(x=3\)
Rozwiąż równanie \[3x^3-2x^2-3x+2=0\] Zapisz obliczenia.
\(-1, \frac{2}{3}, 1\)
Rozwiąż równanie \[2x^3+3x^2=10x+15\] Zapisz obliczenia.
\(x=-\frac{3}{2}\) lub \(x=-\sqrt{5}\) lub \(x=\sqrt{5}\)

Typ VIII - Analiza wykresu funkcji [4 punkty]

W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) narysowano wykres funkcji \(y=f(x)\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór
A.\( [-6,5] \)
B.\( (-6,5) \)
C.\( (-3,5] \)
D.\( [-3,5] \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Największa wartość funkcji \(f\) w przedziale \([−4, 1]\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 5 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja \(f\) jest malejąca w zbiorze
A.\( [-6,-3) \)
B.\( [-3,1] \)
C.\( (1,2] \)
D.\( [2,5] \)
D
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) narysowano wykres funkcji \(y = f(x)\) (zobacz rysunek).
Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A-F.
Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest zbiór
A.\( [-3,-1]\cup [1,3] \)
B.\( (-3,3) \)
C.\( (-3,-1)\cup (1,3) \)
D.\( [-5,-1]\cup [1,5] \)
E.\( (-5,5) \)
F.\( (-5,-1)\cup (1,5) \)
FA
Zapisz poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności \(f(x)\lt -1\).
.......................................................
\((-5,-3)\)
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) narysowano wykres funkcji \(y = f(x)\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja \(f\) jest rosnąca w przedziale
A.\( [-5,4] \)
B.\( [5,7] \)
C.\( [1,5] \)
D.\( [-1,5] \)
B
Zapisz poniżej w postaci sumy przedziałów zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja \(f\) przyjmuje wartości większe od \(1\).
....................................................................
\(\langle -7,-5 \rangle \cup \langle-4,2) \cup (5,7 \rangle \)
Funkcja \(g\) jest określona za pomocą funkcji \(f\) następująco: \(g(x) = f(-x)\) dla każdego \(x\in [-7,-5]\cup [-4,4]\cup [5,7]\). Na jednym z rysunków A-D przedstawiono, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\), wykres funkcji \(y = g(x)\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wykres funkcji \(y = g(x)\) przedstawiono na rysunku
B
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\) (zobacz rysunek). Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji \(f\), oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają współrzędne całkowite.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział
A.\( (-\infty,-2\rangle \)
B.\( (-\infty,4\rangle \)
C.\( \langle -2,+\infty) \)
D.\( \langle 4,+\infty) \)
C
Zapisz poniżej w postaci przedziału zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja \(f\) przyjmuje wartości ujemne.
\((2,6)\)
Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A-F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.
Wzór funkcji \(f\) można przedstawić w postaci: ………. oraz ………. .
A.\( f(x)=\frac{1}{2}(x-2)(x-6) \)
B.\( f(x)=\frac{1}{2}(x-4)^2-2 \)
C.\( f(x)=2(x-2)(x-6) \)
D.\( f(x)=\frac{1}{2}(x+4)^2-2 \)
E.\( f(x)=2(x+2)(x+6) \)
F.\( f(x)=2(x+4)^2-2 \)
AB
Funkcja kwadratowa \(g\) jest określona za pomocą funkcji \(f\) następująco: \(g(x) = f(x + 1)\). Na jednym z rysunków A-D przedstawiono, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\), fragment wykresu funkcji \(y = g(x)\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Fragment wykresu funkcji \(y = g(x)\) przedstawiono na rysunku
B

Typ IX - Proste równoległe, prostopadłe i przechodzące przez punkt [1-2 punkty]

W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dane są proste \(k\) oraz \(l\) o równaniach \[k: y = \frac{2}{3}x\] \[l: y = -\frac{3}{2}x + 13\]
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.
Proste \(k\) oraz \(l\)
A 2
Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x) = -x + 1\). Funkcja \(g\) jest liniowa. W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) wykres funkcji \(g\) przechodzi przez punkt \(P = (0, -1)\) i jest prostopadły do wykresu funkcji \(f\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wzorem funkcji \(g\) jest
A.\( g(x)=x+1 \)
B.\( g(x)=-x-1 \)
C.\( g(x)=-x+1 \)
D.\( g(x)=x-1 \)
D
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dane są prosta \(k\) o równaniu \(y=\frac{3}{4}x-\frac{7}{4}\) oraz punkt \(P = (12, -1)\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prosta przechodząca przez punkt \(P\) i równoległa do prostej \(k\) ma równanie
A.\( y=-\frac{3}{4}x+8 \)
B.\( y=\frac{3}{4}x-10 \)
C.\( y=\frac{4}{3}x-17 \)
D.\( y=-\frac{4}{3}x+15 \)
B
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dane są proste \(k\) oraz \(l\) o równaniach \[k: y=-\frac{1}{2}x-7\] \[l: y=(2m-1)x+13\]
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Proste \(k\) oraz \(l\) są równoległe, gdy
A.\( m=-\frac{1}{2} \)
B.\( m=\frac{1}{4} \)
C.\( m=\frac{3}{2} \)
D.\( m=2 \)
B

Typ X - Kąty w okręgu [1 punkt]

Punkty \(A, B, C\) leżą na okręgu o środku w punkcie \(O\). Kąt \(ACO\) ma miarę \(70^\circ\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta ostrego \(ABC\) jest równa
A.\( 10^\circ \)
B.\( 20^\circ \)
C.\( 35^\circ \)
D.\( 40^\circ \)
B
Na łukach \(AB\) i \(CD\) okręgu są oparte kąty wpisane \(ADB\) i \(DBC\), takie, że \(|\sphericalangle ADB| = 20^\circ\) i \(|\sphericalangle DBC| = 40^\circ\) (zobacz rysunek). Cięciwy \(AC\) i \(BD\) przecinają się w punkcie \(K\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta \(DKC\) jest równa
A.\( 80^\circ \)
B.\( 60^\circ \)
C.\( 50^\circ \)
D.\( 40^\circ \)
B
W okręgu \(O\) kąt środkowy \(\beta\) oraz kąt wpisany \(\alpha\) są oparte na tym samym łuku. Kąt \(\beta\) ma miarę o \(40^\circ\) większą od kąta \(\alpha\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta \(\beta\) jest równa
A.\( 40^\circ \)
B.\( 80^\circ \)
C.\( 100^\circ \)
D.\( 120^\circ \)
B
Punkty \(A\), \(B\) oraz \(C\) leżą na okręgu o środku w punkcie \(O\). Prosta \(k\) jest styczna do tego okręgu w punkcie \(A\) i tworzy z cięciwą \(AB\) kąt o mierze \(32^\circ\). Ponadto odcinek \(AC\) jest średnicą tego okręgu (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta rozwartego \(BOC\) jest równa
A.\( 148^\circ \)
B.\( 116^\circ \)
C.\( 154^\circ \)
D.\( 122^\circ \)
B

Typ XI - Trzywyrazowy ciąg geometryczny lub arytmetyczny [1 punkt]

Trzywyrazowy ciąg \((27, 9, a - 1)\) jest geometryczny.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 0 \)
C.\( 4 \)
D.\( 2 \)
C
Trzywyrazowy ciąg \((1, 4, a + 5)\) jest arytmetyczny.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 7 \)
C.\( 2 \)
D.\( 11 \)
C
Ciąg \((3x^2+5x,x^2,20-x^2)\) jest arytmetyczny.
Oblicz \(x\). Zapisz obliczenia.
\(x=-4\)
Trzywyrazowy ciąg \((1 - 2a, 12, 48)\) jest geometryczny.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) jest równa
A.\( (-1) \)
B.\( 3 \)
C.\( 4 \)
D.\( 12{,}5 \)
A

Typ XII - Ciąg określony ogólnie [1 punkt]

Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n = 2^n \cdot (n + 1)\) dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wyraz \(a_4\) jest równy
A.\( 64 \)
B.\( 40 \)
C.\( 48 \)
D.\( 80 \)
D
Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=\frac{n-2}{3}\) dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od \(10\) jest równa
A.\( 28 \)
B.\( 31 \)
C.\( 32 \)
D.\( 27 \)
B
Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=(-1)^n\cdot \frac{n+1}{2}\) dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A.\( 2 \)
B.\( (-2) \)
C.\( 3 \)
D.\( (-1) \)
B
Ciąg \((a_n)\) jest określony dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\). Suma \(n\) początkowych wyrazów tego ciągu jest określona wzorem \(S_n = 4\cdot (2^n - 1)\) dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\).
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.
Pierwszy wyraz ciągu \((a_n)\) jest równy \(4\).PF
Drugi wyraz ciągu \((a_n)\) jest równy \(12\).PF
PF

Typ XIII - Obliczanie funkcji trygonometrycznych [1 punkt]

W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) zaznaczono kąt \(\alpha\) o wierzchołku w punkcie \(O = (0, 0)\). Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią \(Ox\), a drugie przechodzi przez punkt \(P = (-3, 1)\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tangens kąta \(\alpha\) jest równy
A.\( \frac{1}{\sqrt{10}} \)
B.\( \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) \)
C.\( \left(-\frac{3}{1}\right) \)
D.\( \left(-\frac{1}{3}\right) \)
D
Kąt \(\alpha\) jest ostry i \(\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{7}\) .
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Sinus kąta \(\alpha\) jest równy
A.\( \frac{24}{49} \)
B.\( \frac{5}{7} \)
C.\( \frac{25}{49} \)
D.\( \frac{\sqrt{6}}{7} \)
B
Dane są dwa kąty o miarach \(\alpha\) oraz \(\beta\), spełniające warunki:
\(\alpha \in (0^\circ, 180^\circ)\) i \(\operatorname{tg} \alpha = -\frac{2}{3}\) oraz \(\beta \in (0^\circ, 180^\circ)\) i \(\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{10}}\).
Na rysunkach A-F w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) zaznaczono różne kąty - w tym kąt o mierze \(\alpha\) oraz kąt o mierze \(\beta\). Jedno z ramion każdego z tych kątów pokrywa się z dodatnią półosią \(Ox\), a drugie przechodzi przez jeden z punktów o współrzędnych całkowitych: \(A\) lub \(B\), lub \(C\), lub \(D\), lub \(E\), lub \(F\).
Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A-F.
1.Kąt \(\alpha\) jest zaznaczony na rysunku
2.Kąt \(\beta\) jest zaznaczony na rysunku
1.B 2.D

Typ XIV - Podobieństwo figur (trójkątów) [1 punkt]

Trójkąty prostokątne \(T_1\) i \(T_2\) są podobne. Przyprostokątne trójkąta \(T_1\) mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta \(T_2\) ma długość \(26\).
Oblicz pole trójkąta \(T_2\). Zapisz obliczenia.
\(120\)
W trapezie \(ABCD\) o podstawach \(AB\) i \(CD\) przekątne przecinają się w punkcie \(E\) (zobacz rysunek).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Trójkąt \(ABE\) jest podobny do trójkąta \(CDE\).PF
Pole trójkąta \(ACD\) jest równe polu trójkąta \(BCD\).PF
PP
Trapez \(T_1\), o polu równym \(52\) i obwodzie \(36\), jest podobny do trapezu \(T_2\). Pole trapezu \(T_2\) jest równe \(13\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Obwód trapezu \(T_2\) jest równy
A.\( 18 \)
B.\( 9 \)
C.\( \frac{169}{9} \)
D.\( \frac{52}{3} \)
A
Dany jest okrąg \(O\) o środku w punkcie \(S\). Średnica \(AB\) tego okręgu przecina cięciwę \(CD\) w punkcie \(P\) (zobacz rysunek). Ponadto: \(|PB| = 4\), \(|PC| = 8\) oraz \(|PD| = 5\).
Oblicz promień okręgu \(O\). Zapisz obliczenia.
\(r=7\)

Typ XV - Geometria przestrzenna z zaznaczonym kątem [3-4 punkty]

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(30^\circ\) i ma długość równą \(6\) (zobacz rysunek).
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.
\(V=108\), \(P_c=108+72\sqrt{3}\)
Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny \(ABCDEFA'B'C'D'E'F'\), w którym krawędź podstawy ma długość \(5\). Przekątna \(AD'\) tego graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(45^\circ\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe
A.\( 12{,}5 \)
B.\( 25 \)
C.\( 50 \)
D.\( 100 \)
C
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(384\). Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze \(\alpha\) taki, że \(\operatorname{tg} \alpha =\frac{4}{3}\) (zobacz rysunek).
Oblicz wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.
\(h=10\)
Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość równą \(6\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe
A.\( 216+18\sqrt{3} \)
B.\( 216+54\sqrt{3} \)
C.\( 216+216\sqrt{3} \)
D.\( 216+108\sqrt{3} \)
D
Oblicz cosinus kąta nachylenia dłuższej przekątnej tego graniastosłupa do płaszczyzny podstawy graniastosłupa. Zapisz obliczenia.
\(\frac{2\sqrt{5}}{5}\)

Typ XVI - Kombinatoryka[1-2 punkty]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry \(0, 5, 7\) (np. \(57\ 075, 55\ 555\)), jest
A.\( 5^3 \)
B.\( 2\cdot 4^3 \)
C.\( 2\cdot 3^4 \)
D.\( 3^5 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych o sumie cyfr równej \(3\) jest
A.\( 8 \)
B.\( 4 \)
C.\( 5 \)
D.\( 6 \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym cyfry się nie powtarzają, jest
A.\( 9\cdot 10\cdot 10\cdot 10\cdot 10 \)
B.\( 9\cdot 9\cdot 9\cdot 9\)
C.\( 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\)
D.\( 9\cdot 9\cdot 8\cdot 7\)
D
E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie specjalny sześciocyfrowy numer CAN, który zabezpiecza go przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione.
Oblicz, ile jest wszystkich sześciocyfrowych numerów CAN o różnych cyfrach, spełniających warunek: trzy pierwsze cyfry są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy \((-3)\). Zapisz obliczenia.
\(840\)

Typ XVII - Prawdopodobieństwo [1-2 punkty]

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek - od jednego oczka do sześciu oczek.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą, jest równe
A.\( \frac{1}{2} \)
B.\( \frac{1}{5} \)
C.\( \frac{1}{4} \)
D.\( \frac{3}{4} \)
C
Ze zbioru ośmiu liczb \(\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\) losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez \(15\). Zapisz obliczenia.
\(\frac{3}{32}\)
Ze zbioru ośmiu kolejnych liczb naturalnych - od \(1\) do \(8\) - losujemy kolejno bez zwracania dwa razy po jednej liczbie. Niech \(A\) oznacza zdarzenie polegające na tym, że suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby \(8\).
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\). Zapisz obliczenia.
\(\frac{8}{56}=\frac{1}{7}\)
Ze zbioru pięciu liczb \(\{1, 2, 3, 4, 5\}\) losujemy bez zwracania kolejno dwa razy po jednej liczbie.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że obie wylosowane liczby są nieparzyste. Zapisz obliczenia
\(\frac{3}{10}\)

Typ XVIII - Statystyka z wykresu [1-2 punkty]

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.
Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.
1.Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
2.Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
A.\( 5{,}80 \)
B.\( 5{,}73 \)
C.\( 5{,}85 \)
D.\( 6{,}00 \)
E.\( 5{,}70 \)
C A
Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich stu pracowników pewnej firmy za styczeń 2023 roku.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2023 roku jest równa
A.\( 5\ 690 \) zł
B.\( 5\ 280\) zł
C.\( 6\ 257\) zł
D.\( 5\ 900\) zł
A
W hurtowni owoców wyselekcjonowane jabłko spełnia normę jakości, gdy jego masa (po zaokrągleniu do pełnych dekagramów) mieści się w przedziale [\(19\) dag, \(21\) dag]. Pobrano próbę kontrolną liczącą \(50\) jabłek i następnie zważono każde z nich. Na poniższym wykresie słupkowym przedstawiono rozkład masy jabłek w badanej próbie. Na osi poziomej podano - wyrażoną w dekagramach - masę jabłka (w zaokrągleniu do pełnych dekagramów), a na osi pionowej przedstawiono liczbę jabłek o określonej masie.
Spośród \(50\) zważonych jabłek z pobranej próby kontrolnej losujemy jedno jabłko.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowane jabłko spełnia normę jakości, jest równe
A.\( \frac{3}{7} \)
B.\( \frac{5}{7} \)
C.\( \frac{18}{25} \)
D.\( \frac{9}{10} \)
C
Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Dominanta masy \(50\) zważonych jabłek (w zaokrągleniu do pełnych dekagramów) z pobranej próby kontrolnej jest równa
A. 20 dag ponieważ 1. ta masa jest największa w tej próbie.
2. iloczyn tej masy i liczby jabłek o takiej masie jest największy w tej próbie.
B. 23 dag
3. ta masa występuje najliczniej w tej próbie.
A3

Typ XIX - Zadanie optymalizacyjne [4 punkty]

Działka ma kształt trapezu. Podstawy \(AB\) i \(CD\) tego trapezu mają długości \(|AB| = 400\) m oraz \(|CD| = 100\) m. Wysokość trapezu jest równa \(75\) m, a jego kąty \(DAB\) i \(ABC\) są ostre.
Z działki postanowiono wydzielić plac w kształcie prostokąta z przeznaczeniem na parking. Dwa z wierzchołków tego prostokąta mają leżeć na podstawie \(AB\) tego trapezu, a dwa pozostałe - \(E\) oraz \(F\) - na ramionach \(AD\) i \(BC\) trapezu (zobacz rysunek).
Wyznacz długości boków prostokąta, dla których powierzchnia wydzielonego placu będzie największa. Wyznacz tę największą powierzchnię. Zapisz obliczenia.
Wskazówka:
Aby powiązać ze sobą wymiary prostokąta, skorzystaj z tego, że pole trapezu \(ABCD\) jest sumą pól trapezów \(ABFE\) oraz \(EFCD\):
\[P_{ABCD}=P_{ABFE}+P_{EFCD}\]
\(50\) m x \(200\) m, \(10000\) m\(^2\)
Zakład stolarski produkuje krzesła, które sprzedaje po \(196\) złotych za sztukę. Właściciel, na podstawie analizy rzeczywistych wpływów i wydatków, stwierdził, że:
  • przychód \(P\) (w złotych) ze sprzedaży \(x\) krzeseł można opisać funkcją \(P(x) = 196x\)
  • koszt \(K\) (w złotych) produkcji \(x\) krzeseł dziennie można opisać funkcją \[K(x) = 4x^2 + 4x + 240\]
Dziennie w zakładzie można wyprodukować co najwyżej \(30\) krzeseł. Oblicz, ile krzeseł powinien dziennie sprzedawać zakład, aby zysk ze sprzedaży krzeseł wyprodukowanych przez ten zakład w ciągu jednego dnia był możliwie największy. Oblicz ten największy zysk. Zapisz obliczenia.
Wskazówka: przyjmij, że zysk jest różnicą przychodu i kosztów.
\(24\) krzesła
\(2064\) zł zysku
Zgodnie z założeniem architekta okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, który nie jest równoległobokiem. Dłuższa podstawa trapezu ma mieć długość \(12\) dm, a suma długości krótszej podstawy i wysokości tego trapezu ma być równa \(18\) dm.
Oblicz, jaką długość powinna mieć krótsza podstawa tego trapezu, tak aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole. Zapisz obliczenia.
\(3\) dm, \(P_{max}=112{,}5\) dm\(^2\)
Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z \(30\) kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę \(L\) obsługiwanych klientów \(n\)-tego dnia opisuje funkcja \[L(n) = -n^2 + 22n + 279\] gdzie \(n\) jest liczbą naturalną spełniającą warunki \(n \ge 1\) i \(n \le 30\).
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa \(L(30)\).PF
W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono \(336\) klientów.PF
F P
Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.
\(400\)

Typ XX - Inne ważne zagadnienia

  • równania i nierówności liniowe i kwadratowe
  • układy równań liniowych
  • funkcja wykładnicza i czas połowicznego rozpadu
  • procent składany i kapitalizacja odsetek
  • jedynka trygonometryczna
  • równanie okręgu
  • wzory na pole trójkąta (trójkąt równoboczny)
Tematy nadrzędne i sąsiednie