Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego

Aby obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego, należy podstawić liczby w miejsce literek
Oblicz wartość liczbową wyrażenia \(3x^2 - 2x + 1\) dla \(x = 5\).
Do wyrażenia algebraicznego \[3x^2 - 2x + 1\] podstawiamy w miejsce \(x\)-a liczbę \(5\): \[3\cdot 5^2 - 2\cdot 5 + 1=3\cdot 25-10+1=66\] Zatem dla \(x = 5\) wyrażenie \(3x^2 - 2x + 1\) przyjmuje wartość \(66\).
Oblicz wartość liczbową wyrażenia \(-x^3 - (x + 1)^2\) dla \(x = 4\).
Do wyrażenia algebraicznego \[-x^3 - (x + 1)^2\] podstawiamy w miejsce \(x\)-a liczbę \(4\): \[-4^3 - (4 + 1)^2=-64-25=-89\] Zatem dla \(x = 4\) wyrażenie \(-x^3 - (x + 1)^2\) przyjmuje wartość \(-89\).
W tym nagraniu wideo pokazuję jak obliczać wartości wyrażeń algebraicznych.
Wyrażenie \((1 - 2x)^2 - 3(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})\) dla \(x = 2\) przyjmuje wartość
A.\( 1 \)
B.\( 2 \)
C.\( 3 \)
D.\( -5 \)
C
Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego \((a^2 - 16)(a + 2)\) dla \(a = \sqrt{2}\) wynosi
A.\( 56\sqrt{2} \)
B.\( 14(\sqrt{2}+2) \)
C.\( 56 \)
D.\( -14(\sqrt{2}+2) \)
D
Wyrażenie \(\frac{x-1}{x-2}\cdot \frac{x^2-4}{x^2-1}\) dla \(x=4\) ma wartość
A.\( 0 \)
B.\( 1\frac{1}{5} \)
C.\( \frac{3}{2} \)
D.\( 6 \)
B
Wartość liczbowa wyrażenia \(x^3y^2 - y^3x^2\) dla \(x = -1\) i \(y = -2\) wynosi
A.\( 0 \)
B.\( 4 \)
C.\( -4 \)
D.\( 12 \)
B
Wartość wyrażenia \((a-1)(a^2+a+1)\) dla \(a=\frac{3}{4}\) jest równa
A.\( -\frac{37}{64} \)
B.\( \frac{1}{4} \)
C.\( -\frac{1}{4} \)
D.\( 1\frac{27}{64} \)
A
Tematy nadrzędne i sąsiednie