Arkusze archiwalne

Matura 2016 maj - stara formuła

Zadania zamknięte dla starej podstawy programowej były takie same jak dla nowej podstawy programowej.
Poniżej znajdują się rozwiązania zadań otwartych.
Rozwiąż nierówność \(2x^2+5x-3\gt 0\).
\(x\lt -3\) oraz \(x\gt \frac{1}{2}\)
Rozwiąż równanie \(x^3+3x^2+2x+6=0\).
\(x=-3\)
Kąt \(\alpha \) jest ostry i \((\sin \alpha +\cos \alpha )^2=\frac{3}{2}\). Oblicz wartość wyrażenia \(\sin \alpha \cdot \cos \alpha \).
\(\frac{1}{4}\)
Dany jest trójkąt prostokątny \(ABC\). Na przyprostokątnych \(AC\) i \(AB\) tego trójkąta obrano odpowiednio punkty \(D\) i \(G\). Na przeciwprostokątnej \(BC\) wyznaczono punkty \(E\) i \(F\) takie, że \(|\sphericalangle DEC|=|\sphericalangle BGF|=90^\circ \) (zobacz rysunek). Wykaż, że trójkąt \(CDE\) jest podobny do trójkąta \(FBG\).
Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n=2n^2+2n\) dla \(n\ge 1\). Wykaż, że suma każdych dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu jest kwadratem liczby naturalnej.
W skończonym ciągu arytmetycznym \((a_n)\) pierwszy wyraz \(a_1\) jest równy \(7\) oraz ostatni wyraz \(a_n\) jest równy \(89\). Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa \(2016\). Oblicz, ile wyrazów ma ten ciąg.
\(42\)
Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o \(50^\circ \). Oblicz kąty tego trójkąta.
\(26^\circ , 76^\circ ,78^\circ \)
Grupa znajomych wyjeżdżających na biwak wynajęła bus. Koszt wynajęcia busa jest równy \(960\) złotych i tę kwotę rozłożono po równo pomiędzy uczestników wyjazdu. Do grupy wyjeżdżających dołączyło w ostatniej chwili dwóch znajomych. Wtedy koszt wyjazdu przypadający na jednego uczestnika zmniejszył się o \(16\) złotych. Oblicz, ile osób wyjechało na biwak.
\(12\)
Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa \(30\). Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.
\(\frac{1}{801}\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie