Metoda graficzna

Drukuj
Poziom podstawowy
Układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, to układ, który można zapisać w postaci: \[\begin{cases} y=ax+b\\ y=cx+d \end{cases}\] gdzie \(a, b, c, d\) - to współczynniki liczbowe.
Taki układ równań można czasem rozwiązać metodą graficzną (stosując interpretację geometryczną układu równań). W tym celu rysujemy w układzie współrzędnych obie proste i punkt ich przecięcia (o ile istnieje) jest rozwiązaniem układu równań.
Precyzyjne odczytanie takiego rozwiązania jest możliwe właściwie tylko wtedy, gdy punkt przecięcia prostych przypada na punkt kratowy układu współrzędnych.
Z tego względu ta metoda jest stosowana głównie jako pomocnicza, w sytuacji gdy i tak musimy narysować proste w układzie współrzędnych. Wówczas przy dokładnym rysunku możemy uzyskać współrzędne punktu przecięcia prostych, bez rozwiązywania układu równań.
Znajdź rozwiązanie układu równań metodą graficzną: \[\begin{cases} x+2y=8\\ 2x-y=1 \end{cases} \]
Przekształcamy oba równania do postaci \(y=ax+b\): \[\begin{split} &\begin{cases} 2y=-x+8\\ -y=-2x+1 \end{cases} \\[16pt] &\begin{cases} y=-\frac{1}{2}x+4\\ y=2x-1 \end{cases} \\ \end{split} \]
A następnie rysujemy wykresy obu funkcji i odczytujemy punkt przecięcia:
Zatem rozwiązaniem układu równań jest para liczb: \[\begin{cases} x=2\\ y=3 \end{cases} \]
Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ.
A.\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
B.\(\begin{cases} {y=x-1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
C.\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=-2x+4} \end{cases} \)
D.\(\begin{cases} {y=x+1}\\ {y=2x+4} \end{cases} \)
C
Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań \[\begin{cases} x+3y=-5 \\ 3x-2y=-4 \end{cases} \] Wskaż ten rysunek.
A
Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi \(x\) i \(y.\) wskaż ten układ.
A.\( \begin{cases} y=-2x+8 \\ y=-\frac{3}{2}x+\frac{13}{2} \end{cases} \)
B.\( \begin{cases} y=2x-4 \\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2} \end{cases} \)
C.\( \begin{cases} y=x-1 \\ y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \end{cases} \)
D.\( \begin{cases} y=3x-7 \\ y=-\frac{2}{3}x+4 \end{cases} \)
B
Na rysunku obok przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.
A.\( \begin{cases} y=x+1 \\ y=-2x+4 \end{cases} \)
B.\( \begin{cases} y=x-1 \\ y=2x+4 \end{cases} \)
C.\( \begin{cases} y=x-1 \\ y=-2x+4 \end{cases} \)
D.\( \begin{cases} y=x+1 \\ y=2x+4 \end{cases} \)
A
Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) jednego z niżej zapisanych układów równań A–D.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest
A.\( \begin{cases} y=-x+2 \\ y=-2x+1 \end{cases} \)
B.\( \begin{cases} y=x-2 \\ y=-2x-1 \end{cases} \)
C.\( \begin{cases} y=x-2 \\ y=2x+1 \end{cases} \)
D.\( \begin{cases} y=-x+2 \\ y=2x-1 \end{cases} \)
D
Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\), przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego \(z\) poniższych układów równań A-D.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest
A.\(\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{3}{2} x+3 \\ y=-\frac{3}{2} x-1\end{array}\right.\)
B.\(\left\{\begin{array}{l}y=\frac{3}{2} x+3 \\ y=-\frac{2}{3} x-1\end{array}\right.\)
C.\(\left\{\begin{array}{l}y=\frac{3}{2} x+3 \\ y=\frac{3}{2} x-1\end{array}\right.\)
D.\(\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{3}{2} x-3 \\ y=\frac{3}{2} x+1\end{array}\right.\)
A
Tematy nadrzędne i sąsiednie