Arkusze maturalne

Matura 2024 maj (nowa matura)

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 .
Dana jest nierówność \[ |x-1| \geq 3 \]
Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \[ 1-\frac{3}{2} x<\frac{2}{3}-x \] jest przedział
A.\(\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\)
B.\(\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)\)
C.\(\left(-\frac{2}{3},+\infty\right)\)
D.\(\left(\frac{2}{3},+\infty\right)\)
B
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n \geq 1\) liczba \(n^{2}+(n+1)^{2}+(n+2)^{2}\) przy dzieleniu przez \(3\) daje resztę \(2\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log _{\sqrt{3}} 9\) jest równa
A.\( 2 \)
B.\( 3 \)
C.\( 4 \)
D.\( 9 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) i dla każdej liczby rzeczywistej \(b\) wartość wyrażenia \((2 a+b)^{2}-(2 a-b)^{2}\) jest równa wartości wyrażenia
A.\(8 a^{2}\)
B.\(8 a b\)
C.\(-8 a b\)
D.\(2 b^{2}\)
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \[ 1-\frac{3}{2} x<\frac{2}{3}-x \] jest przedział
A.\(\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\)
B.\(\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)\)
C.\(\left(-\frac{2}{3},+\infty\right)\)
D.\(\left(\frac{2}{3},+\infty\right)\)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie \(\frac{x+1}{(x+2)(x-3)}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych
A.nie ma rozwiązania.
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie: \((-1)\).
C.ma dokładnie dwa rozwiązania: \((-2)\) oraz 3.
D.ma dokładnie trzy rozwiązania: \((-1),(-2)\) oraz 3.
B
Dany jest wielomian \(W(x)=3 x^{3}+6 x^{2}+9 x\).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Wielomian \(W\) jest iloczynem wielomianów \(F(x)=3 x\) i \(G(x)=x^{2}+2 x+3\).PF
Liczba \((-1)\) jest rozwiązaniem równania \(W(x)=0\).PF
PF
Rozwiąż równanie \[ x^{3}-2 x^{2}-3 x+6=0 \] Zapisz obliczenia.
\(x=2\) lub \( x=\sqrt{3}\) lub \(x=-\sqrt{3}\)
W październiku 2022 roku założono dwa sady, w których posadzono łącznie 1960 drzew.
Po roku stwierdzono, że uschło \(5 \%\) drzew w pierwszym sadzie i \(10 \%\) drzew w drugim sadzie. Uschnięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzano.
Liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie, stanowiła \(60 \%\) liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie.
Niech \(x\) oraz \(y\) oznaczają liczby drzew posadzonych - odpowiednio - w pierwszym i drugim sadzie.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Układem równań, którego poprawne rozwiązanie prowadzi do obliczenia liczby \(x\) drzew posadzonych w pierwszym sadzie oraz liczby \(y\) drzew posadzonych w drugim sadzie, jest
A.\(\left\{\begin{array}{l}x+y=1960 \\ 0,6 \cdot 0,95 x=0,9 y\end{array}\right.\)
B.\(\left\{\begin{array}{l}x+y=1960 \\ 0,95 x=0,6 \cdot 0,9 y\end{array}\right.\)
C.\(\left\{\begin{array}{l}x+y=1960 \\ 0,05 x=0,6 \cdot 0,1 y\end{array}\right.\)
D.\(\left\{\begin{array}{l}x+y=1960 \\ 0,4 \cdot 0,95 x=0,9 y\end{array}\right.\)
A
Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\), przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego \(z\) poniższych układów równań A-D.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest
A.\(\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{3}{2} x+3 \\ y=-\frac{3}{2} x-1\end{array}\right.\)
B.\(\left\{\begin{array}{l}y=\frac{3}{2} x+3 \\ y=-\frac{2}{3} x-1\end{array}\right.\)
C.\(\left\{\begin{array}{l}y=\frac{3}{2} x+3 \\ y=\frac{3}{2} x-1\end{array}\right.\)
D.\(\left\{\begin{array}{l}y=-\frac{3}{2} x-3 \\ y=\frac{3}{2} x+1\end{array}\right.\)
A
Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=(-2 k+3) x+k-1\), gdzie \(k \in \mathbb{R}\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja \(f\) jest malejąca dla każdej liczby \(k\) należącej do przedziału
A.\((-\infty, 1)\)
B.\(\left(-\infty,-\frac{3}{2}\right)\)
C.\((1,+\infty)\)
D.\(\left(\frac{3}{2},+\infty\right)\)
D
Funkcje liniowe \(f\) oraz \(g\), określone wzorami \(f(x)=3 x+6\) oraz \(g(x)=a x+7\), mają to samo miejsce zerowe.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Współczynnik \(a\) we wzorze funkcji \(g\) jest równy
A.\(\left(-\frac{7}{2}\right)\)
B.\(\left(-\frac{2}{7}\right)\)
C.\(\frac{2}{7}\)
D.\(\frac{7}{2}\)
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej \(f\) (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.
Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiedni przedział w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(f(x) \geq 0\) jest przedział \(.......................\) .
\(\langle -2, 4 \rangle \)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem
A.\(f(x)=-(x+1)^{2}-9\)
B.\(f(x)=-(x-1)^{2}+9\)
C.\(f(x)=-(x-1)^{2}-9\)
D.\(f(x)=-(x+1)^{2}+9\)
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla funkcji \(f\) prawdziwa jest równość
A. \(f(-4)=f(6)\)
B.\(f(-4)=f(5)\)
C.\(f(-4)=f(4)\)
D.\(f(-4)=f(7)\)
A
Funkcje kwadratowe \(g\) oraz \(h\) są określone za pomocą funkcji \(f\) (zobacz rysunek na stronie 13) następująco: \(g(x)=f(x+3)\), \(h(x)=f(-x)\).
Na rysunkach A-F przedstawiono, w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\), fragmenty wykresów różnych funkcji - w tym fragment wykresu funkcji \(g\) oraz fragment wykresu funkcji \(h\).
Uzupełnij tabelę. Każdej \(z\) funkcji \(g\) oraz \(h\) przyporządkuj fragment jej wykresu. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A-F.
Fragment wykresu funkcji \(y=g(x)\) przedstawiono na rysunku
Fragment wykresu funkcji \(y=h(x)\) przedstawiono na rysunku
AE
Ciąg \(\left(a_{n}\right)\) jest określony wzorem \(a_{n}=(-1)^{n} \cdot(n-5)\) dla każdej liczby naturalnej \(n \geq 1\).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Pierwszy wyraz ciągu \(\left(a_{n}\right)\) jest dwa razy większy od trzeciego wyrazu tego ciągu.PF
Wszystkie wyrazy ciągu \(\left(a_{n}\right)\) są dodatnie.PF
PF
Trzywyrazowy ciąg \((12,6,2 m-1)\) jest geometryczny.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.
Ten ciąg jest
B2
Ciąg arytmetyczny \(\left(a_{n}\right)\) jest określony dla każdej liczby naturalnej \(n \geq 1\). Trzeci wyraz tego ciągu jest równy \((-1)\), a suma piętnastu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa \((-165)\).
Oblicz różnicę tego ciągu. Zapisz obliczenia.
\(r=-2\)
W kartezjańskim układzie wspórzędnych \((x, y)\) zaznaczono kąt o mierze \(\alpha\) taki, że \(\operatorname{tg} \alpha=-3\) oraz \(90^{\circ}<\alpha<180^{\circ}\) (zobacz rysunek).
Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A-F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.
Prawdziwe są zależności: ............. oraz .............. .
A.\(\sin \alpha<0\)
B.\(\sin \alpha \cdot \cos \alpha<0\)
C.\(\sin \alpha \cdot \cos \alpha>0\)
D.\(\cos \alpha>0\)
E.\(\sin \alpha=-\frac{1}{3} \cos \alpha\)
F.\(\sin \alpha=-3 \cos \alpha\)
BF
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\sin ^{3} 20^{\circ}+\cos ^{2} 20^{\circ} \cdot \sin 20^{\circ}\) jest równa
A.\(\cos 20^{\circ}\)
B.\(\sin 20^{\circ}\)
C.\(\operatorname{tg} 20^{\circ}\)
D.\(\sin 20^{\circ} \cdot \cos 20^{\circ}\)
B
Dany jest trójkąt \(K L M\), w którym \(|K M|=a,|L M|=b\) oraz \(a \neq b\). Dwusieczna kąta \(K M L\) przecina bok \(K L\) w punkcie \(N\) takim, że \(|K N|=c\), \(|N L|=d\) oraz \(|M N|=e\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W trójkącie \(K L M\) prawdziwa jest równość
A.\( a \cdot b=c \cdot d \)
B.\( a \cdot d=b \cdot c \)
C.\( a \cdot c=b \cdot d \)
D.\( a \cdot b=e \cdot e \)
B
Dany jest równoległobok o bokach długości \(3\) i \(4\) oraz o kącie między nimi o mierze \(120^{\circ}\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole tego równoległoboku jest równe
A.\( 12 \)
B.\( 12 \sqrt{3} \)
C.\( 6 \)
D.\( 6 \sqrt{3} \)
D
W trójkącie \(A B C\), wpisanym w okrąg o środku w punkcie \(S\), kąt \(A C B\) ma miarę \(42^{\circ}\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta ostrego \(B A S\) jest równa
A.\( 42^{\circ} \)
B.\( 45^{\circ} \)
C.\( 48^{\circ} \)
D.\( 69^{\circ} \)
C
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) proste \(k\) oraz \(l\) są określone równaniami \[ \begin{aligned} & k: y=(m+1) x+7 \\ & l: y=-2 x+7 \end{aligned} \]
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Proste \(k\) oraz \(l\) są prostopadłe, gdy liczba \(m\) jest równa
A.\( \left(-\frac{1}{2}\right) \)
B.\( \frac{1}{2} \)
C.\( (-3) \)
D.\( 1 \)
A
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dany jest równoległobok \(A B C D\), w którym \(A=(-2,6)\) oraz \(B=(10,2)\). Przekątne \(A C\) oraz \(B D\) tego równoległoboku przecinają się w punkcie \(P=(6,7)\).
Oblicz długość boku \(B C\) tego równoległoboku. Zapisz obliczenia.
\(2\sqrt{13}\)
Wysokość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa \(6\) (zobacz rysunek). Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe \(15 \sqrt{3}\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole jednej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe
A.\(36 \sqrt{10}\)
B.\( 60 \)
C.\( 6 \sqrt{10} \)
D.\( 360 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Kąt nachylenia najdłuższej przekątnej graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego do płaszczyzny podstawy jest zaznaczony na rysunku
D
Ostrosłup \(F_{1}\) jest podobny do ostrosłupa \(F_{2}\).
Objętość ostrosłupa \(F_{1}\) jest równa \(64\).
Objętość ostrosłupa \(F_{2}\) jest równa \(512\).
Uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu tak, aby zdanie było prawdziwe.
Stosunek pola powierzchni całkowitej ostrosłupa \(F_{2}\) do pola powierzchni całkowitej ostrosłupa \(F_{1}\) jest równy ...........
\(4\)
Rozważamy wszystkie kody czterocyfrowe utworzone tylko z cyfr \(1,\ 3,\ 6,\ 8\), przy czym w każdym kodzie każda z tych cyfr występuje dokładnie jeden raz.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba wszystkich takich kodów jest równa
A.\( 4 \)
B.\( 10 \)
C.\( 24 \)
D.\( 16 \)
C
Średnia arytmetyczna trzech liczb: \(a,\ b,\ c\), jest równa \(9\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(a,\ a,\ b,\ b,\ c,\ c\), jest równa
A.\( 9 \)
B.\( 6 \)
C.\( 4{,}5 \)
D.\( 18 \)
A
\(\mathrm{Na}\) diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej. Na osi poziomej podano oceny, które uzyskali uczniowie tej klasy, a na osi pionowej podano liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mediana ocen uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy jest równa
A.\( 4{,}5 \)
B.\( 4 \)
C.\( 3{,}5 \)
D.\( 3 \)
C
Dany jest pięcioelementowy zbiór \(K=\{5,6,7,8,9\}\). Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru \(K\) losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Zapisz obliczenia.
\(\frac{13}{25}\)
W schronisku dla zwierząt, na płaskiej powierzchni, należy zbudować ogrodzenie z siatki wydzielające trzy identyczne wybiegi o wspólnych ścianach wewnętrznych.
Podstawą każdego z tych trzech wybiegów jest prostokąt (jak pokazano na rysunku).
Do wykonania tego ogrodzenia należy zużyć \(36\) metrów bieżących siatki.
Schematyczny rysunek trzech wybiegów (widok z góry). Linią przerywaną zaznaczono siatkę.
Oblicz wymiary \(x\) oraz \(y\) jednego wybiegu, przy których suma pól podstaw tych trzech wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów. Zapisz obliczenia.
\(x=\frac{9}{2}\), \(y=3\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie