Matura 2023 maj (nowa matura)

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 .
Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności
A.\( |x-3{,}5|\ge 1{,}5 \)
B.\( |x-1{,}5|\ge 3{,}5 \)
C.\( |x-3{,}5|\le 1{,}5 \)
D.\( |x-1{,}5|\le 3{,}5 \)
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\sqrt[3]{-\frac{27}{16}}\cdot \sqrt[3]{2}\) jest równa
A.\( \left(-\frac{3}{2}\right) \)
B.\( \frac{3}{2} \)
C.\( \frac{2}{3} \)
D.\( \left(-\frac{2}{3}\right) \)
A
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\) liczba \((2n+1)^2-1\) jest podzielna przez \(8\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(\log_927+\log_93\) jest równa
A.\( 81 \)
B.\( 9 \)
C.\( 4 \)
D.\( 2 \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej \(a\) wyrażenie \((2a-3)^2-(2a+3)^2\) jest równe
A.\( -24a \)
B.\( 0 \)
C.\( 18 \)
D.\( 16a^2-24a \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \[-2(x+3)\le\frac{2-x}{3}\] jest przedział
A.\( (-\infty ,-4] \)
B.\( (-\infty ,4] \)
C.\( [-4,\infty ) \)
D.\( [4,\infty ) \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jednym z rozwiązań równania \(\sqrt{3}(x^2-2)(x+3)=0\) jest liczba
A.\( 3 \)
B.\( 2 \)
C.\( \sqrt{3} \)
D.\( \sqrt{2} \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Równanie \(\frac{(x+1)(x-1)^2}{(x-1)(x+1)^2}=0\) w zbiorze liczb rzeczywistych
A.nie ma rozwiązania.
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( -1 \).
C.ma dokładnie jedno rozwiązanie: \( 1 \).
D.ma dokładnie dwa rozwiązania: \( -1 \) oraz \(1\).
A
Rozwiąż równanie \[3x^3-2x^2-12x+8=0\]
\(x=\frac{2}{3}\) lub \(x=-2\) lub \(x=2\)
Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) jednego z niżej zapisanych układów równań A–D.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest
A.\( \begin{cases} y=-x+2 \\ y=-2x+1 \end{cases} \)
B.\( \begin{cases} y=x-2 \\ y=-2x-1 \end{cases} \)
C.\( \begin{cases} y=x-2 \\ y=2x+1 \end{cases} \)
D.\( \begin{cases} y=-x+2 \\ y=2x-1 \end{cases} \)
D
Dany jest prostokąt o bokach długości \(a\) i \(b\), gdzie \(a\gt b\). Obwód tego prostokąta jest równy \(30\). Jeden z boków prostokąta jest o \(5\) krótszy od drugiego.
Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.
Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami: ……… oraz ……… .
A.\( \begin{cases} 2ab=30 \\ a-b=5 \end{cases} \)
B.\( \begin{cases} 2a+b=30 \\ a=5b \end{cases} \)
C.\( \begin{cases} 2(a+b)=30 \\ b=a-5 \end{cases} \)
D.\( \begin{cases} 2a+2b=30 \\ b=5a \end{cases} \)
E.\( \begin{cases} 2a+2b=30 \\ a-b=5 \end{cases} \)
F.\( \begin{cases} a+b=30 \\ a=b+5 \end{cases} \)
C, E
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x,y)\) narysowano wykres funkcji \(y=f(x)\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dziedziną funkcji \(f\) jest zbiór
A.\( [-6,5] \)
B.\( (-6,5) \)
C.\( (-3,5] \)
D.\( [-3,5] \)
A
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Największa wartość funkcji \(f\) w przedziale \([−4, 1]\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 5 \)
C
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja \(f\) jest malejąca w zbiorze
A.\( [-6,-3) \)
B.\( [-3,1] \)
C.\( (1,2] \)
D.\( [2,5] \)
D
Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x) = ax + b\), gdzie \(a\) i \(b\) są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\) w kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) oraz liczba \(b\) we wzorze funkcji \(f\) spełniają warunki:
A.\( a\gt 0\ \) i \(\ b\gt 0\)
B.\( a\gt 0\ \) i \(\ b\lt 0 \)
C.\( a\lt 0\ \) i \(\ b\gt 0 \)
D.\( a\lt 0\ \) i \(\ b\lt 0 \)
C
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej \(f\) jest liczba \((-5)\). Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji \(f\), jest równa \(3\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Drugim miejscem zerowym funkcji \(f\) jest liczb
A.\( 11 \)
B.\( 1 \)
C.\( (-1) \)
D.\( (-13) \)
A
Ciąg \((a_n)\) jest określony wzorem \(a_n = 2^n \cdot (n + 1)\) dla każdej liczby naturalnej \(n \ge 1\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wyraz \(a_4\) jest równy
A.\( 64 \)
B.\( 40 \)
C.\( 48 \)
D.\( 80 \)
D
Trzywyrazowy ciąg \((27, 9, a - 1)\) jest geometryczny.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba \(a\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 0 \)
C.\( 4 \)
D.\( 2 \)
C
Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości \(8910\) zł w osiemnastu ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o \(30\) zł.
Oblicz kwotę pierwszej raty. Zapisz obliczenia.
\(750\) zł
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) zaznaczono kąt \(\alpha\) o wierzchołku w punkcie \(O = (0, 0)\). Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią \(Ox\), a drugie przechodzi przez punkt \(P = (-3, 1)\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tangens kąta \(\alpha\) jest równy
A.\( \frac{1}{\sqrt{10}} \)
B.\( \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) \)
C.\( \left(-\frac{3}{1}\right) \)
D.\( \left(-\frac{1}{3}\right) \)
D
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdego kąta ostrego \(\alpha\) wyrażenie \(\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha\) jest równe
A.\( \sin^2 \alpha \)
B.\( \sin^6 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \)
C.\( \sin^4 \alpha + 1 \)
D.\( \sin^2 \alpha \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha)\cdot (\sin \alpha - \cos \alpha)\)
A
W rombie o boku długości \(6\sqrt{2}\) kąt rozwarty ma miarę \(150^\circ\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy
A.\( 24 \)
B.\( 72 \)
C.\( 36 \)
D.\( 36\sqrt{2} \)
B
Punkty \(A, B, C\) leżą na okręgu o środku w punkcie \(O\). Kąt \(ACO\) ma miarę \(70^\circ\) (zobacz rysunek).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta ostrego \(ABC\) jest równa
A.\( 10^\circ \)
B.\( 20^\circ \)
C.\( 35^\circ \)
D.\( 40^\circ \)
B
Trójkąty prostokątne \(T_1\) i \(T_2\) są podobne. Przyprostokątne trójkąta \(T_1\) mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta \(T_2\) ma długość \(26\).
Oblicz pole trójkąta \(T_2\). Zapisz obliczenia.
\(120\)
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dane są proste \(k\) oraz \(l\) o równaniach \[k: y = \frac{2}{3}x\] \[l: y = -\frac{3}{2}x + 13\]
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.
Proste \(k\) oraz \(l\)
A 2
W kartezjańskim układzie współrzędnych \((x, y)\) dana jest prosta \(k\) o równaniu \[y = -\frac{1}{3}x + 2\]
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prosta o równaniu \(y = ax + b\) jest równoległa do prostej \(k\) i przechodzi przez punkt \(P = (3, 5)\), gdy
A.\( a=3 \) i \(b=4 \)
B.\( a=-\frac{1}{3} \) i \(b=4 \)
C.\( a=3 \) i \(b=-4 \)
D.\( a=-\frac{1}{3} \) i \(b=6 \)
D
Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość \(15\). Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(\alpha\) takim, że \(\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}\) .
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa
A.\( 15\sqrt{2} \)
B.\( 45 \)
C.\( 5\sqrt{2} \)
D.\( 10 \)
B
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(30^\circ\) i ma długość równą \(6\) (zobacz rysunek).
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.
\(V=108\), \(P_c=108+72\sqrt{3}\)
W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby \(W\) wszystkich wierzchołków do liczby \(K\) wszystkich krawędzi jest równy \(\frac{W}{K}=\frac{3}{5}\).
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Podstawą tego ostrosłupa jest
A.kwadrat.
B.pięciokąt foremny.
C.sześciokąt foremny.
D.siedmiokąt foremny.
B
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry \(0, 5, 7\) (np. \(57\ 075, 55\ 555\)), jest
A.\( 5^3 \)
B.\( 2\cdot 4^3 \)
C.\( 2\cdot 3^4 \)
D.\( 3^5 \)
C
Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.
Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.
1.Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
2.Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa
A.\( 5{,}80 \)
B.\( 5{,}73 \)
C.\( 5{,}85 \)
D.\( 6{,}00 \)
E.\( 5{,}70 \)
C A
Ze zbioru ośmiu liczb \(\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\) losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \(A\) polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez \(15\). Zapisz obliczenia.
\(\frac{3}{32}\)
Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z \(30\) kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę \(L\) obsługiwanych klientów \(n\)-tego dnia opisuje funkcja \[L(n) = -n^2 + 22n + 279\] gdzie \(n\) jest liczbą naturalną spełniającą warunki \(n \ge 1\) i \(n \le 30\).
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Łączna liczba klientów obsłużonych w czasie wszystkich analizowanych dni jest równa \(L(30)\).PF
W trzecim dniu analizowanego okresu obsłużono \(336\) klientów.PF
F P
Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.
\(400\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie