KURS - matura rozszerzona 2024

Kurs do matury rozszerzonej dla uczniów zdających maturę według nowej podstawy programowej w roku 2023 i 2024:
 • Zawiera wybrane lekcje z kursu do matury 2022, które są w 100% zgodne z wytycznymi do matury od 2023 roku.
 • Zawiera nowe lekcje opracowane na podstawie zaktualizowanych wymagań CKE obowiązujących na maturze w roku 2023 i 2024.
Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .

Blok I - Liczby rzeczywiste

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wzór na zamianę podstawy logarytmu.
 • Inne wzory związane z logarytmami.
 • Zadania dowodowe z logarytmów.
Czas nagrania: 48 min.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej trzecia potęga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2.
 • Stosowanie potęg i pierwiastków w zadaniach dowodowych.
 • wzory skróconego mnożenia w zadaniach dowodowych.
Czas nagrania: 38 min.

Blok II - Wyrażenia algebraiczne

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Znajduje pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Dzieli wielomian jednej zmiennej \(W(x)\) przez dwumian postaci \(x−a\).
Materiał uzupełniający:
 • Uczeń wyznacza dziedzinę prostego wyrażenia wymiernego z jedną zmienną, w którym w mianowniku występują tylko wyrażenia dające się łatwo sprowadzić do iloczynu wielomianów liniowych i kwadratowych.

Blok III - Równania i nierówności

Materiał uzupełniający:
 • Równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązuje nierówności wielomianowe typu: \(W(x)\gt 0\), \(W(x)\ge 0\), \(W(x)\lt 0\), \(W(x)\le 0\) dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • rozwiązuje równania i nierówności wymierne nie trudniejsze niż
  \(\frac{x+1}{x(x-1)}+\frac{1}{x+1}\ge\frac{2x}{(x-1)(x+1)}\)
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Stosuje wzory Viete'a dla równań kwadratowych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Analizuje równania i nierówności liniowe z parametrami oraz równania i nierówności kwadratowe z parametrami, w szczególności wyznacza liczbę rozwiązań w zależności od parametrów, podaje warunki, przy których rozwiązania mają żądaną własność, i wyznacza rozwiązania w zależności od parametrów.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o stopniu trudności nie większym niż: \(2|x+3|+3|x-1|=13\), \(|x+2|+2|x-3|\lt11\)

Blok IV - Układy równań

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • rozwiązuje metodą podstawiania układy równań, z których jedno jest liniowe, a drugie kwadratowe, postaci \(\begin{cases} ax+by=e \\ x^2+y^2+cx+dy=f \end{cases} \) lub \(\begin{cases} ax+by=e \\ y=cx^2+dx+f \end{cases} \)
 • rozwiązuje układy równań kwadratowych postaci \(\begin{cases} x^2+y^2+ax+by=c \\ x^2+y^2+dx+ey=f \end{cases} \)
Czas nagrania: 38 min.

Blok V - Funkcje

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Uczeń na podstawie wykresu funkcji \(y = f(x)\) szkicuje wykresy funkcji \(y = |f(x)|\), \(y = c\cdot f(x)\), \(y = f(cx)\).
Materiał uzupełniający:
 • Przekształcanie wykresu funkcji homograficznej.
Materiał uzupełniający:
 • Rysowanie i przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych i logarytmicznych.
 • Dziedzina funkcji logarytmicznej.
 • Badanie liczby rozwiązań równań z parametrem.
Czas nagrania: 46 min.
Materiał uzupełniający:
 • Uczeń szkicuje wykres funkcji określonej w różnych przedziałach różnymi wzorami; odczytuje własności takiej funkcji z wykresu.

Blok VI - Ciągi

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Różne zadania z ciągów, a w szczególności takie, w których występuje jednocześnie ciąg arytmetyczny i geometryczny.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu \(\frac{1}{n}\), \(\sqrt[n]{a}\) oraz twierdzeń o granicach sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych, a także twierdzenia o trzech ciągach.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • rozpoznaje zbieżne szeregi geometryczne i oblicza ich sumę.

Blok VII - Trygonometria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Uczeń wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens dowolnego kąta o mierze wyrażonej w stopniach lub radianach.
 • Posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens
 • Stosuje wzory redukcyjne dla funkcji trygonometrycznych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Uczeń wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych.
 • Wykresy funkcji trygonometrycznych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • korzysta z wzorów na sinus, cosinus i tangens sumy i różnicy kątów, a także na funkcje trygonometryczne kątów podwojonych;
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne o stopniu trudności nie większym niż w przykładach: \(4\cos 2x\cos 5x=2\cos 7x+1\), \(2\sin^{2} x\le 1\).
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Uczeń stosuje twierdzenie sinusów i cosinusów.
 • Uczeń oblicza kąty trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych (m.in. z wykorzystaniem twierdzenia sinusów).

Blok VIII - Planimetria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • stosuje własności czworokątów wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • twierdzenie Talesa i odwrotne do twierdzenia Talesa
Materiał uzupełniający:
 • W wymaganiach do matury rozszerzonej w 2023 i 2024 roku nie ma jednokładności i obowiązuje jedynie umiejętność stosowania podobieństwa figur.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Dowody matematyczne w planimetrii.
 • Powtórka różnych tematów z geometrii płaskiej.

Blok IX - Geometria analityczna

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Pojęcie wektora i obliczanie jego współrzędne oraz długość.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Równanie prostej w postaci ogólnej na płaszczyźnie, w tym wyznaczanie równanie prostej o zadanych własnościach (takich jak na przykład przechodzenie przez dwa dane punkty, równoległość lub prostopadłość do innej prostej, styczność do okręgu.
 • Powtórka wybranych zagadnień z poziomu podstawowego
Materiał uzupełniający:
 • Stosowanie wektorów do opisu przesunięcia wykresu funkcji.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Punkty wspólne prostej i okręgu
 • Różne zadania z okręgów
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Punkty wspólne prostej i paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej.

Blok X - Stereometria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • zna i stosuje twierdzenie o prostej prostopadłej do płaszczyzny i o trzech prostopadłych
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Posługuje się pojęciem kąta dwuściennego między półpłaszczyznami.
 • Rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami, oblicza miary tych kątów.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną.
 • Wyznacza przekroje sześcianu i ostrosłupów prawidłowych oraz oblicza ich pola, także z wykorzystaniem trygonometrii.

Blok XI - Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania (także łącznie) oraz wzorów na liczbę: permutacji, kombinacji i wariacji, również w przypadkach wymagających rozważenia złożonego modelu zliczania elementów.
 • Stosuje współczynnik dwumianowy (symbol Newtona) i jego własności przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • oblicza prawdopodobieństwo warunkowe
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Stosuje schemat Bernoulliego.

Blok XII - Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza granice funkcji (w tym jednostronne).
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym oraz oblicza pochodną, korzystając z twierdzeń o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu;
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Definicja pochodnej funkcji, interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej.
 • Styczna do wykresu funkcji
Materiał uzupełniający:
 • Uczeń znajduje ekstrema funkcji wielomianowych i wymiernych.
 • Stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.
Tematy nadrzędne i sąsiednie