Matura 2013 marzec

Drukuj
Liczba \(-3^2 - (-2 - 2^{-1})^2\) jest równa
A. \( -\frac{61}{4} \)
B. \( -\frac{11}{4} \)
C. \( \frac{11}{4} \)
D. \( \frac{61}{4} \)
A
Iloraz \(125^5:5^{11}\) jest równy
A. \(5^{-6}\)
B. \(5^{16}\)
C. \(25^{-6}\)
D. \(25^2\)
D
Wskaż liczbę, która spełnia nierówność \(|3x-4|\le x+1\).
A. \(-2\)
B. \(-1\)
C. \(0\)
D. \(1\)
D
W ciągu arytmetycznym \((a_n)\) suma trzydziestu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa \(1245\) oraz \(a_1=-2\). Wtedy
A. \(a_{30}=81\)
B. \(a_{30}=85\)
C. \(a_{30}=175\)
D. \(a_{30}=1247\)
B
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy \( \frac{16\sqrt{3}}{3} \). Obwód tego trójkąta jest równy
A.\(16\)
B.\(32\)
C.\(48\)
D.\(64\)
C
Zbiorem wartości funkcji przedstawionej na rysunku jest przedział
A.\(\langle -3,6 \rangle\)
B.\(\langle -1,4 \rangle\)
C.\((1,3)\)
D.\((-2,2)\)
B
Klasa liczy \( 20\) chłopców i \(12\) dziewcząt. Liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców o
A.\(25\%\)
B.\(40\%\)
C.\(60\%\)
D.\(67\%\)
B
Liczba \(-2\) jest pierwiastkiem wielomianu \(W(x)=-x^3+2x^2-ax-4\) . Wynika stąd, że
A.\(a=-6\)
B.\(a=-2\)
C.\(a=2\)
D.\(a=4\)
A
Na okręgu o środku \(S=(-6,1)\) leży punkt \(A=(-2,4)\). Promień tego okręgu jest równy
A.\(5\)
B.\(7\)
C.\(\sqrt{73}\)
D.\(\sqrt{7}\)
A
W trapezie równoramiennym, który nie jest równoległobokiem, kąty przy ramieniu różnią się o \(50^\circ \). Kąt przy krótszej podstawie tego trapezu jest równy
A.\(115^\circ \)
B.\(120^\circ \)
C.\(125^\circ \)
D.\(130^\circ \)
A
Ciąg geometryczny \( (a_n) \) jest określony wzorem \(a_n=2^{2n-1}\) dla \(n\ge 1\). Iloraz tego ciągu jest równy
A.\( \frac{1}{4} \)
B.\( \frac{1}{2} \)
C.\(2\)
D.\(4\)
D
Punkt \(A=(0,0)\) jest jednym z wierzchołków rombu \(ABCD\). Bok \(CD\) zawarty jest w prostej o równaniu \(y=0{,}5x+3\). Wskaż równanie prostej zawierającej bok \(AB\) tego rombu
A.\( y=-\frac{1}{2}x \)
B.\( y=2x\)
C.\( y=\frac{1}{2}x \)
D.\( y=-2x\)
C
Dla \(x\ne -2\) i \(x\ne 2\) wyrażenie \( \frac{2x-1}{x-2}-\frac{1}{x+2} \) jest równe
A.\( \frac{2x^2+2x-4}{x^2-4} \)
B.\( \frac{2x-2}{x^2-4} \)
C.\( \frac{x-1}{x} \)
D.\( \frac{2x^2+2x}{x^2-4} \)
D
Funkcja kwadratowa \(f(x)=-2(x-5)(x+1)\) jest malejąca w zbiorze
A.\((-1,5)\)
B.\( ( -\infty ,2 \rangle \)
C.\(\langle 2,+\infty )\)
D.\((-\infty ,-1)\cup (5,+\infty )\)
C
Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa \(6\), a kąt nachylenia jego przekątnej do płaszczyzny podstawy jest równy \(60^\circ \). Długość tej przekątnej jest równa
A.\(3\)
B.\(\sqrt{3}\)
C.\(2\sqrt{3}\)
D.\(4\sqrt{3}\)
D
W pięciu kolejnych rzutach kostką do gry otrzymano następujące wyniki: \(6, 3, 5, 5, 6\). Odchylenie standardowe tych wyników jest równe
A.\( \frac{\sqrt{6}}{5} \)
B.\( \frac{\sqrt{30}}{5} \)
C.\( \frac{6}{5} \)
D.\(5\)
B
Wszystkich dodatnich liczb całkowitych czterocyfrowych mniejszych od \(4000\), zapisanych za pomocą cyfr: \(3, 5, 7, 9\) tak, że żadna cyfra się nie powtarza, jest
A.\( 6 \)
B.\( 24 \)
C.\( 64 \)
D.\( 256 \)
A
Liczba \(2-2\log_{2}3\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( \log_{2}\frac{2}{9} \)
C.\( \log_{2}\frac{4}{9} \)
D.\( \log_{2}\frac{2}{3} \)
C
Punkt \(S\) jest środkiem wysokości \(CD\) trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(|AC|=|BC|=5\) oraz \(|CD|=4\) (zobacz rysunek). Odległość punktu \(S\) od ramienia tego trójkąta jest równa
A.\( \frac{6}{5} \)
B.\( \frac{3}{2} \)
C.\( \frac{12}{5} \)
D.\( \frac{5}{2} \)
A
Pole powierzchni bocznej walca, którego podstawa ma średnicę \(4\) jest równe \(8\pi \). Wysokość tego walca jest równa
A.\( 8 \)
B.\( 4 \)
C.\( 2 \)
D.\( \frac{1}{2} \)
C
Rozwiąż nierówność \(-2x^2 + 0{,}5x \ge 0\).
\(x\in \left\langle 0;\frac{1}{4} \right\rangle \)
Punkty \(A = (-3, 4)\) i \(C = (1,3)\) są wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Wyznacz równanie prostej zawierającej przekątną \(BD\) tego kwadratu.
\(y=4x+\frac{15}{2}\)
Kąty ostre \(\alpha \) i \(\beta \) trójkąta prostokątnego spełniają warunek \(\sin^{2} \alpha +\sin^{2}\beta +\operatorname{tg}^{2}\alpha =4\) . Wyznacz miarę kąta \(\alpha \).
\(\alpha =60^\circ \)
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych \(x\) i \(y\) prawdziwa jest nierówność \[x^2+xy+y^2\ge 2x+2y-4\]
Rozwiąż równanie \(2x^3+3x^2+4x+6=0\) .
\(x=-\frac{3}{2}\)
Na odcinku \(AB\) wybrano punkt \(C\), a następnie zbudowano trójkąty równoboczne \(ACD\) i \(CBE\) tak, że wierzchołki \(D\) i \(E\) leżą po tej samej stronie prostej \(AB\). Okręgi opisane na tych trójkątach przecinają się w punktach \(C\) i \(P\) (zobacz rysunek). Udowodnij, że miara kąta \(APB\) jest równa \(120^\circ \).
Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy \(2\sqrt{5}\). Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta jest o \(4\) dłuższa od drugiej przyprostokątnej. Oblicz wysokość tego trójkąta opuszczoną na przeciwprostokątną.
\(h=\frac{8\sqrt{5}}{5}\)
W pojemniku jest osiem kul ponumerowanych od \(1\) do \(8\), przy czym kule z numerami, których reszta z dzielenia przez \(3\) jest równa \(1\) są białe, a pozostałe kule są czarne. Losujemy z pojemnika jednocześnie dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kule różnych kolorów, których iloczyn numerów będzie większy od \(6\) i nie większy od \(35\).
\(P(A)=\frac{9}{28}\)
Do zbiornika można doprowadzić wodę dwiema rurami. Czas napełniania zbiornika tylko pierwszą rurą jest o \(5\) godzin i \(30\) minut krótszy od czasu napełniania tego zbiornika tylko drugą rurą, natomiast \(15\) godzin trwa napełnienie tego zbiornika obiema rurami jednocześnie. Oblicz, w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, jeśli woda będzie doprowadzana tylko pierwszą rurą.
\(27{,}5\) godziny
Piramida Cheopsa ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Każda ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy ostrosłupa pod kątem \(52^\circ \), a pole powierzchni ściany bocznej jest równe \(21\ 550 \) m2. Oblicz objętość piramidy. Wynik zapisz w postaci \(a\cdot 10k\), gdzie \(1\le a\lt 10\) i \(k\) jest liczbą całkowitą.
\(2{,}61\cdot 10^6\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie