Matura 2013 listopad PR

Arkusz z zadaniami na stronie wydawnictwa OPERON. Krótkie odpowiedzi do zadań znajdują się na końcu arkusza, który można pobrać ze strony wydawnictwa OPERON (link powyżej).
Wykaż, że dla dowolnej wartości parametru \(m\) równanie: \(-x^2+(2m^2+3)x-m^4-1=0\) ma dwa różne pierwiastki dodatnie.
Narysuj wykres funkcji: \[ f(x)=\begin{cases} -2^{x+1}+2,\quad \text{dla } x\le 0\\ -|x-4|+4,\quad \text{dla } x> 0 \end{cases} \] Określ liczbę rozwiązań równania \(|f(x)|=m\) w zależności od parametru \(m\).
\(0\) rozwiązań \(\Leftrightarrow m < 0\)
\(1\) rozwiązań \(\Leftrightarrow m > 4\)
\(2\) rozwiązań \(\Leftrightarrow m = 0 \lor m = 4\)
\(3\) rozwiązań \(\Leftrightarrow m \in \langle 2;4)\)
\(4\) rozwiązań \(\Leftrightarrow m \in (0;2)\)
O wielomianie \(W(x)=2x^3+ax^2+bx+c\) wiadomo, że liczba \(1\) jest jego pierwiastkiem dwukrotnym oraz że \(W(x)\) jest podzielny przez dwumian \(x + 2\). Oblicz współczynniki \(a, b, c\). Dla obliczonych wartości \(a, b, c\) rozwiąż nierówność \(W(x+1)\lt 0\).
\(a=0\), \(b=-6\), \(c=4\); \(x\lt -3\)
Liczby \(a\), \(b\), \(k\) są całkowite i \(k\) jest różna od zera. Wykaż, że jeśli liczby \(a+b\) oraz \(a\cdot b\) są podzielne przez \(k\), to liczba \(a^3-b^3\) też jest podzielna przez \(k\).
Określ dziedzinę funkcji: \(f(x)=\sqrt{\text{log}_{2}(\text{log}_{\frac{1}{3}}(x+1))}\).
\(x\in \left(-1;-\frac{2}{3}\right\rangle \)
Wiedząc, że ciąg \((a_n)\) jest ciągiem arytmetycznym oraz wyraz ogólny ciągu \((b_n)\) określony jest wzorem \(b_n = 5^{a_n}\), wykaż, że ciąg \((b_n)\) jest ciągiem geometrycznym. Wyznacz, w zależności od \(n\), iloczyn \(b_1\cdot b_2\cdot b_3\cdot ...\cdot b_n\), przyjmując, że pierwszy wyraz ciągu \((a_n)\) jest równy \(1\), a jego różnica jest równa \(3\).
\(5^{\frac{3n^2-n}{2}}\)
Rozwiąż równanie \(\sin x|\cos x|=0,25\), gdzie \(x\in \langle 0; 2\pi \rangle\).
\(x=\frac{\pi }{12}\) lub \(x=\frac{5\pi }{12}\) lub \(x=\frac{7\pi }{12}\) lub \(x=\frac{11\pi }{12}\)
Okrąg o środku \(A\) i promieniu długości \(r\) jest styczny zewnętrznie do okręgu o środku \(B\) i promieniu długości \(R\) (\(R> r\)). Prosta \(k\) jest styczna jednocześnie do obu okręgów i tworzy z prostą \(AB\) kąt ostry \(\alpha \). Wyznacz \(\sin \alpha \) w zależności od \(r\) i \(R\).
\(\sin \alpha =\frac{R-r}{R+r}\)
W trójkącie \(ABC\) punkty \(K = (2, 2), L = (-2, 1)\) i \(M = (-1,-1)\) są odpowiednio środkami boków \(AB, BC, AC\). Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta \(A' B' C'\), który jest obrazem trójkąta \(ABC\) w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.
\(A'=(-3;0)\), \(B'=(-1;-4)\), \(C'=(5;2)\)
W trójkącie \(ABC\) kąt przy wierzchołku \(B\) jest ostry, długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa \(5\) oraz \(|AC|=6, |AB|=10\). Na boku \(BC\) wybrano taki punkt \(K\), że \(|BK|=2\). Oblicz długość odcinka \(AK\).
\(|AK|=6\sqrt{2}\)
W zielonym pudełku jest 10 monet pięciozłotowych i 5 monet dwuzłotowych, a w białym pudełku są 2 monety pięciozłotowe i 3 monety dwuzłotowe. Z zielonego pudełka losujemy jedną monetę i wrzucamy ją do białego pudełka. Następnie z białego pudełka losujemy jednocześnie 2 monety. Oblicz prawdopodobieństwo, że z białego pudełka wylosujemy w sumie 7 złotych.
\(\frac{26}{45}\)
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość \(a\). Ostrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i wierzchołek ostrosłupa. Płaszczyzna tego przekroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze \(\alpha\). Oblicz objętość tego ostrosłupa.
\(V=\frac{a^3\sqrt{2}\operatorname{tg} \alpha }{12}\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie