Jesteś tutaj: MaturaKURS - matura podstawowa 2024
◀ Informacje o maturze

KURS - matura podstawowa 2024

Cechy kursu:
Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 .

Blok I - Liczby rzeczywiste

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych.
 • Własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych.
 • Związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż dowód podzielności przez \(24\) iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych
 • Działania na wyrażeniach algebraicznych i wzory skróconego mnożenia (przy okazji zadań dowodowych)
Pierwsza część filmu (do 19 minuty) to materiał z poziomu podstawowego. Zadania 3, 4 i 5 będą obowiązywały na podstawie od 2025 roku. Na maturze w maju 2024 zadania 3, 4, 5 mogą pojawić się na rozszerzniu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • pojęcie przedziału liczbowego, zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej;
 • interpretacja geometryczna i algebraiczna wartości bezwzględnej, równania i nierówności typu: \(|x+4|=5\), \(|x-2|\lt 3\), \(|x+3|\ge4\);
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie logarytmów.
 • Związek logarytmowania z potęgowaniem. Zastosowania wzorów na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęg.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie procentów.
 • Wielokrotne obniżki i podwyżki cen.
 • Obliczania procentów składanych i zysków z lokat.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Pojęcie przedziału liczbowego i zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej.

Blok II - Wyrażenia algebraiczne

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wzory skróconego mnożenia na: \((a+b)^2\), \((a-b)^2\), \(a^2-b^2\)
Ten materiał będzie wymagany na poziomie podstawowym od matury 2025. Na maturze w maju 2024 zagadnienia z tego materiału mogą pojawić się jedynie na rozszerzeniu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Stosowanie wzorów na: \(a^3+b^3\), \((a+b)^n\) i \((a−b)^n\)
 • zadania dowodowe
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wartości wielomianu i pojęcie stopnia wielomianu;
 • Działania na wielomianach - dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomiany jednej i wielu zmiennych;
 • Zadania łączone z innymi działami oraz zadanie dowodowe.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wyłączanie poza nawias jednomianu z sumy algebraicznej;
 • Rozkładanie wielomianu na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów;
 • Rozwiązywanie równań wielomianowych postaci \(W(x)=0\) dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania;
 • Interpretowanie miejsca zerowego wielomianu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych;
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych, w przypadkach nie trudniejszych niż: \(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}\), \(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}\), \(\frac{x+1}{x+2}+\frac{x-1}{x+1}\).
 • Równania wymierne postaci \(\frac{V(x)}{W(x)}=0\), gdzie wielomiany \(V(x)\) i \(W(x)\) są zapisane w postaci iloczynowej.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązywanie równań danych w postaci iloczynowej.

Blok III - Równania i nierówności

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Nierówności liniowe z jedną niewiadomą.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Równania kwadratowe z jedną niewiadomą.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Przekształcanie równań i nierówności w sposób równoważny;
 • Równania i nierówności sprzeczne oraz tożsamościowe;
 • Równania i nierówności liniowe i kwadratowe;
 • Suma i część wspólna zbiorów liczbowych.

Blok IV - Układy równań

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, interpretacja geometryczna układów oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych;
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Metody rozwiązywania układów równań.
 • Układy równań w zadaniach tekstowych.

Blok V - Funkcje

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Określanie funkcji jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach)
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wartości funkcji zadanej wzorem algebraicznym;
 • Obliczenie, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Odczytywanie z wykresu funkcji: dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych, przedziałów monotoniczności, przedziałów, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz argumentów, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rysowanie wykresu funkcji liniowej;
 • Interpretacja współczynników występujących we wzorze funkcji liniowej;
 • Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rysowanie wykresu funkcji kwadratowej zadanej wzorem.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Uczeń interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, w postaci ogólnej i w postaci iloczynowej (o ile istnieje).
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wyznaczanie największej i najmniejszej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wykorzystywanie własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp., także osadzonych w kontekście praktycznym;.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Na podstawie wykresu funkcji \(y=f(x)\) szkicuje wykresy funkcji \(y=f(x−a)\), \(y=f(x)+b\), \(y=−f(x)\), \(y=f(−x)\).
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Posługiwanie się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami, do opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniami praktycznymi.

Blok VI - Ciągi

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym;
 • Wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu arytmetycznego;
 • Wzór na sumę \(n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wyrazów ciągu geometrycznego określonego wzorem ogólnym;
 • Wzór na \(n\)-ty wyraz ciągu geometrycznego;
 • Wzór na sumę \(n\) początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Sprawdzanie, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Obliczanie wyrazów ciągu określonego wzorem ogólnym.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Badanie w prostych przypadkach, czy ciąg jest rosnący, czy malejący.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wykorzystywanie własności ciągów, w tym arytmetycznych i geometrycznych, do rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście praktycznym.

Blok VII - Trygonometria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wykorzystywanie definicje funkcji: sinus, cosinus i tangens dla kątów od \(0^\circ\) do \(180^\circ\), w szczególności wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów \(30^\circ\), \(45^\circ\), \(60^\circ\);
 • Stosowanie wzorów na jedynkę trygonometryczną \(\sin^{2} \alpha +\cos^{2} \alpha =1\) oraz na tangens \(\operatorname{tg} \alpha =\frac{\alpha}{\cos \alpha}\);
 • Obliczanie kątów trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych.
 • Obliczanie przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Stosowanie twierdzenie cosinusów oraz wzoru na pole trójkąta \(P=\frac{1}{2}\cdot a\cdot b\cdot \sin \gamma \)
 • Obliczanie kątów trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych.

Blok VIII - Planimetria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Kąty wpisane i środkowe w okręgu.
 • Twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą.
 • Promienie i średnice okręgów, długości cięciw okręgów oraz odcinków stycznych.
 • Pole wycinka koła i długość łuku okręgu.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozpoznaje trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne przy danych długościach boków (m.in. stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i twierdzenie cosinusów); stosuje twierdzenie: w trójkącie naprzeciw większego kąta wewnętrznego leży dłuższy bok.
 • Wskazuje podstawowe punkty szczególne w trójkącie: środek okręgu wpisanego w trójkąt, środek okręgu opisanego na trójkącie, środek ciężkości oraz korzysta z ich własności.
 • Rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach;
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Korzysta z cech podobieństwa trójkątów;
 • Wykorzystuje zależności między obwodami oraz między polami figur podobnych.
 • Stosuje twierdzenia: Talesa i twierdzenie o dwusiecznej kąta.

Blok IX - Geometria analityczna

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozpoznaje wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie na podstawie ich równań, w tym znajduje wspólny punkt dwóch prostych, jeśli taki istnieje.
 • Posługuje się równaniem prostej na płaszczyźnie w postaci kierunkowej, w tym wyznacza równanie prostej o zadanych własnościach (takich jak na przykład przechodzenie przez dwa dane punkty, znany współczynnik kierunkowy, równoległość lub prostopadłość do innej prostej, styczność do okręgu).
 • Oblicza odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych.
 • Oblicza odległość punktu od prostej.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Posługuje się równaniem okręgu \((x-a)^2+(y-b)^2=r^2\)
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Wyznacza obrazy okręgów i wielokątów w symetriach osiowych względem osi układu współrzędnych, symetrii środkowej (o środku w początku układu współrzędnych).

Blok X - Stereometria

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozpoznaje wzajemne położenie prostych w przestrzeni, w szczególności proste prostopadłe nieprzecinające się.
 • Posługuje się pojęciem kąta między prostą a płaszczyzną.
 • Rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń.
 • Wykorzystuje zależność między objętościami graniastosłupów oraz ostrosłupów podobnych.

Blok XI - Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Zlicza obiekty, stosując reguły mnożenia i dodawania (także łącznie) dla dowolnej liczby czynności w sytuacjach nie trudniejszych niż:
  obliczenie, ile jest czterocyfrowych nieparzystych liczb całkowitych dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra \(1\) i dokładnie jedna cyfra \(2\),
  obliczenie, ile jest czterocyfrowych parzystych liczb całkowitych dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra \(0\) i dokładnie jedna cyfra \(1\).
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym.
Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Oblicza średnią arytmetyczną i średnią ważoną, znajduje medianę i dominantę.
 • Oblicza odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje ten parametr dla danych empirycznych.

Blok XII - Optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Zagadnienia CKE omawiane w lekcji:
 • Rozwiązuje zadania optymalizacyjne w sytuacjach dających się opisać funkcją kwadratową.